Gecertificeerde vakmannen

24 uur per dag bereikbaar

Altijd in de buurt

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGVOORWAARDEN BEVICO HOLDING B.V.

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 14 november 2008

 1. ALGEMEEN
  1. Toepasselijkheid
   1. Deze Algemene Inkoop- en Onderaannemingvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke overeenkomst waarin wij, of één van onze groepsmaatschappijen vermeld in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, als koper en/of onderaannemer optreden. Andersluidende voorwaarden danwel andere voorwaarden dan die in onze bestelling of aanbieding zijn vermeld, maken alléén deel uit van de desbetreffende overeenkomst, indien en voor zover partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
   2. De bepalingen opgenomen in hoofdstuk A. “Algemeen” maken deel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten. De bepalingen opgenomen in hoofdstuk B. “Inkoopvoorwaarden” maken deel uit van elke overeenkomst waarin wij als koper optreden. De bepalingen opgenomen in hoofdstuk C. “Onderaannemingvoorwaarden” maken deel uit van elke overeenkomst waarin wij als onderaannemer optreden.
  2. Ketenaansprakelijkheid
   1. De navolgende bijzondere verplichtingen gelden voor de wederpartij, indien en voor zover de bepalingen van de inlenersaansprakelijkheid en de ketenaansprakelijkheid zoals bedoeld in de artikelen 34 en 35 van de Invorderingwet 1990 van toepassing zijn.
   2. De wederpartij dient te beschikken over en op ons verzoek te tonen:
    1. Een geldig inschrijvingsbewijs bij het UWV voor zover de bedrijfsvereniging een dergelijk inschrijvingsbewijs verstrekt;
    2. Een vestigingsvergunning voorzover vereist;
    3. Een geldige inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
   3. De wederpartij is gehouden tijdens de gehele duur van de overeenkomst een deugdelijke loonadministratie te voeren. In de loonadministratie is in ieder geval opgenomen een kopie van het identificatiebewijs van het werkzame personeel ten aanzien van deze overeenkomst, alsmede het Burgerservicenummer (voorheen Sofinummer). Op ons verzoek verstrekt de wederpartij binnen 24 uur na hiertoe te zijn verzocht, inzage in de loonadministratie met betrekking tot de werkzaamheden van het voornoemde personeel.
   4. Op verzoek verstrekt de wederpartij een nauwkeurige bepaling van de loonsom alsmede de volledige manurenregistratie met betrekking tot de werkzaamheden van het personeel onder de overeenkomst.
   5. De wederpartij is verantwoordelijk en staat jegens ons in voor het stipt voldoen aan alle verplichtingen welke voor ons (terzake van het via de wederpartij voor ons werkzame personeel) voortvloeien uit sociale verzekerings- en belastingwetgeving. De wederpartij zal op ons eerste verzoek een “Verklaring nakoming fiscale verplichtingen” aanvragen bij de Belastingdienst en aan ons verstrekken. Deze verklaring mag geen voorbehouden bevatten.
   6. Indien de “Verklaring nakoming fiscale verplichtingen” een voorbehoud bevat of indien wij het gerechtvaardigde vermoeden hebben dat de wederpartij niet aan de verplichtingen ten aanzien van de sociale verzekerings- en belastingheffing voldoet of zal voldoen, hebben wij het recht een rechtstreekse voldoende gespecificeerde storting te doen op de bankrekening van de Belastingdienst ter hoogte van het geschatte bedrag aan sociale premies, loonbelasting en/of omzetbelasting. Wij zijn alsdan tevens gerechtigd dit geschatte bedrag welke is overgemaakt op de bankrekening van de Belastingdienst, in mindering te brengen op openstaande of toekomstige facturen van de wederpartij.
   7. De wederpartij vrijwaart ons terzake van onze aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de Belastingdienst, het UWV en/of derden wegens het niet naleven door de wederpartij van haar verplichtingen ingevolge de door ons met haar gesloten overeenkomst danwel ingevolge de wet.
  3. Overmacht
   1. Geen van de partijen zal jegens de andere partij aansprakelijk zijn of verondersteld worden wanprestatie te hebben gepleegd in geval van overmacht.
   2. De partij, die zich op een situatie van overmacht beroept, deelt zulks onder opgave van de redenen zo spoedig mogelijk aan de andere partij mede.
   3. De andere partij dan degene die zich op de overmachtssituatie heeft beroepen, is alsdan gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, danwel harerzijds de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.
  4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   1. Op de overeenkomsten met de wederpartij, de nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op de overeenkomst met de wederpartij of de nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
   2. Alle uit de in artikel 4.1 bedoelde overeenkomsten of uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, of – naar keuze van ons – door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de wederpartij.
  5. Geldigheid
   1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door enige bevoegde instantie voor ongeldig worden gehouden, zal zulks de geldigheid en de verbindendheid van alle overige bepalingen niet aantasten. Partijen zullen in overlegtreden over de formulering van vervangende bepalingen welke de intentie van de oorspronkelijke tekst als uitgangspunt nemen.
 2. INKOOPVOORWAARDEN
  1. Bestelling
   1. Een door ons uitgegeven bestelling is een aanbod om zaken of diensten van de wederpartij te kopen, welk aanbod is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
    De bestelling verliest zijn geldigheid indien deze door de wederpartij niet binnen zeven dagen na dagtekening onvoorwaardelijk is aanvaard. Indien wij uitdrukkelijk een langere geldigheidsduur aan de bestelling hebben toegekend, dient de bestelling binnen de desbetreffende termijn onvoorwaardelijk door de wederpartij te zijn aanvaard. Bij gebreke van tijdige onvoorwaardelijke aanvaarding, komt de bestelling te vervallen.
   2. Een wijziging in de bestelling en/of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, zal ons alleen binden indien en voor zover deze door ons schriftelijk is aanvaard.
   3. Uitsluitend onze bestelling of orderbevestiging, wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.
  2. Aflevering
   1. De bestelde zaken worden afgeleverd op het door ons aangegeven afleveringsadres op de datum of binnen de termijn als opgenomen in de bestelling of orderbevestiging.
   2. Indien geen specifieke datum of termijn door ons is opgegeven, zal de wederpartij de datum van aflevering tijdig aan ons doorgeven.
   3. Elke aflevering van zaken gaat gepaard met een vrachtbrief of een ander document, inhoudende een beschrijving van de geleverde zaken onder verwijzing naar de bestelling daarvan.
   4. Vertraging in de uitvoering van de bestelling respectievelijk bij de aflevering wordt onmiddellijk door de wederpartij aan ons medegedeeld met vermelding van de omstandigheden die deze vertraging veroorzaken. Onverminderd het voorgaande, zijn de door ons opgegeven leveringsdata en termijnen essentieel, is overschrijding daarvan onaanvaardbaar en wordt dit door partijen aangemerkt als wanprestatie.
   5. Bestelde zaken worden per overeenkomst in één zending geleverd. Wij hebben het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, niet overeengekomen deelleveringen voor rekening en risico van de wederpartij aan deze te retourneren.
   6. De wederpartij zal ons tijdig die instructies en andere informatie doen toekomen die nodig zijn om ons in staat te stellen de zaken in ontvangst te nemen.
   7. De gekochte zaken worden afgeleverd conform de bij de bestelling opgegeven hoeveelheden. In geval meer respectievelijk minder zaken dan de overeengekomen hoeveelheid worden afgeleverd en de afwijking groter is dan in de desbetreffende branche gebruikelijk is, zijn wij gerechtigd het meerdere te weigeren danwel voor rekening en risico van de wederpartij aan deze te retourneren, respectievelijk in geval minder wordt afgeleverd de aflevering te weigeren.
   8. Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden om, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen, Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen en productinformatie bij de geleverde zaken te verstrekken.
  3. Keuring
   1. Wij zijn te allen tijde bevoegd controle uit te oefenen of door derden te laten uitoef enen op de voortgang van de uitvoering van onze bestelling en de kwaliteit van de bestelde zaken in het algemeen en op de juiste nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder tevens begrepen de verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.
   2. Wij worden niet verondersteld enige zaak bij de aflevering te hebben aanvaard zolang wij niet een redelijke termijn hebben gehad om de afgeleverde zaken na de aflevering aan een keuring te onderwerpen.
   3. Aanvaarding van de bestelde zaken ontheft de wederpartij niet van de in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen garantieverplichtingen.
  4. Verpakkingen en transport
   1. De zaken moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal vervoer de plaats van aflevering in goede staat bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden.
   2. Wij zijn niet verplicht de verpakking of enig verpakkingsmateriaal aan de wederpartij te retourneren, ongeacht of de geleverde zaken door ons zijn aanvaard.
   3. De wederpartij is er voor verantwoordelijk dat de nationale, internationale en/of supranationale voorschriften inzake verpakking en vervoer worden nageleefd.
   4. Wij zijn bereid naar beste inzicht, doch zonder aanvaarding van enigerlei aansprakelijkheid, de wederpartij te adviseren inzake verpakkingen en vervoer en de desbetreffende voorschriften en bepalingen.
   5. Wij zijn gerechtigd de te leveren zaken niet in ontvangst te nemen als aan de vorenbedoelde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.
  5. Eigendomsovergang en risico
   1. Het eigendom van en het risico voor de zaken gaan op ons over zodra de wederpartij aan haar verplichtingen tot aflevering daarvan heeft voldaan en de zaken door ons zijn aanvaard.
   2. Ingeval wij wegens bijzondere omstandigheden niet in staat zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, stelt de wederpartij op ons verzoek de levering uit gedurende een door ons te bepalen redelijke periode.
   3. Door ons aan de wederpartij ter beschikking gestelde, dan wel in onze opdracht en voor onze rekening door de wederpartij gemaakte materialen, matrijzen, stempels, hulpmaterialen en gereedschappen, blijven te allen tijde ons eigendom, ook als die zaken mochten zijn bewerkt danwel verwerkt in andere zaken. Matrijzen, stempels en alle overige door ons aan de wederpartij ter beschikking gestelde danwel in onze opdracht en voor onze rekening gemaakte gereedschappen, mogen door de wederpartij nimmer ten behoeve van een derde, op welke wijze dan ook, worden gebruikt.
  6. Garantie
   1. De wederpartij garandeert ons dat alle geleverde zaken:
    1. In overeenstemming zijn met alle wettelijke voorschriften en vergelijkbare regelingen met betrekking tot de geleverde zaken en de aflevering daarvan;
    2. Geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, indien deze bestemming aan de wederpartij is medegedeeld, bekend is of uit de aard der zaken voortvloeit;
    3. Van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en productiefouten;
    4. Conform de door de wederpartij opgegeven of overeengekomen specificaties en/of verstrekte monsters zijn.
   2. Wij houden ons het recht voor om onze reclame ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken bij bevinding van fabricage- of materiaalfouten bij de wederpartij in te dienen, een en ander binnen een termijn van 12 maanden, na aflevering, of zoveel langer als overeengekomen is.
   3. Door het indienen van een reclame, wordt de ter zake van de desbetreffende producten of diensten bestaande betalingsverplichting, voor zover niet reeds voldaan, voor het factuurbedrag opgeschort met behoud van de overeengekomen betalingskorting.
   4. De wederpartij garandeert ons het onbezwaard genot en de vrije beschikking over de geleverde zaken en diensten.
  7. Prijzen
   1. De prijzen van de bestelde zaken zijn exclusief de van toepassing zijnde BTW, die door ons zal worden betaald indien de nota van de wederpartij de BTW vermeldt, en inclusief alle kosten betreffende het verpakken, de verpakking, het transport, de verzekering en de aflevering van de zaken aan ons, en inclusief alle rechten en belastingen anders dan de BTW.
   2. Alle overeengekomen prijzen, waaronder begrepen de prijzen van materialen, die door de wederpartij worden bijgeleverd, zijn vast en kunnen niet op welke grond en ten welke titel dan ook worden verhoogd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder prijsverhogingen als hier bedoeld worden ook verstaan verhogingen die de wederpartij wil toepassen op grond van gestegen loonkosten, materiaalkosten en grondstoffenkosten, ook als zodanige verhoging van overheidswege is toegestaan.
   3. Zijn in onze bestelling of orderbevestiging geen prijzen vermeld, dan zal de wederpartij ons in ieder geval geen hogere prijs berekenen dan zij onder gelijke economische omstandigheden aan enig ander koper berekent.
   4. Wij zijn gerechtigd tot iedere korting bij directe betaling, bulkafname en dergelijke welke door de wederpartij gewoonlijk wordt toegekend, ongeacht of deze op voorhand is overeengekomen.
  8. Betaling
   1. De wederpartij is gerechtigd om ons een rekening te doen toekomen op of na de dag van de aanvaarding van de gekochte zaken en iedere rekening zal uitdrukkelijk verwijzen naar onze bestelling of orderbevestiging.
   2. Vooruitbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij in de bestelling anders is vermeld; in dat geval worden alle verrichte vooruitbetalingen beschouwd als een lening aan de wederpartij, totdat de bestelling geheel is uitgevoerd. Bij vooruitbetaling dient een bankgarantie te worden verstrekt.
   3. Betaling van de afgeleverde zaken vindt plaats binnen de termijn in de bestelling of orderbevestiging bepaald of – indien de aflevering overeenkomstig artikel 10b van de Algemene Voorwaarden wordt uitgesteld – binnen dezelfde termijn na datum waarop de uitgestelde aflevering plaatsvindt.
   4. Indien geen betalingstermijn in onze bestelling of orderbevestiging is opgenomen, zullen wij de onder lid 1 van dit artikel bedoelde rekening betalen binnen 30 dagen na de dag waarop de deugdelijke rekening van de wederpartij ons heeft bereikt, althans binnen 8 dagen, in welk geval alsdan een betalingskorting zal worden toegepast van 2% van het bruto bedrag van de rekening.
   5. Wij zijn gerechtigd om op enige betaling in mindering te brengen al hetgeen de wederpartij uit welke hoofde ook aan ons verschuldigd is.
  9. Geheimhouding
   1. De wederpartij zal de bestelling en alle know how gegevens die haar in verband met de uitvoering van de bestelling ter kennis komen, niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden bekend maken of buiten de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van haar zelf of ten behoeve van derden aanwenden.
  10. Wanprestatie en vrijwaring
   1. Indien de wederpartij niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voldoet, zijn wij, onverminderd alle andere rechten en weren die ons ter beschikking staan, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen onder gelijktijdige opschorting van onze eigen verplichtingen jegens de wederpartij, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen.
   2. In geval van wanprestatie van de wederpartij, zijn wij gerechtigd aan de wederpartij vergoeding van alle schade, kosten en interessen te vorderen en het reeds betaalde bedrag terug te vorderen. Indien en voor zover bij wanprestatie van de wederpartij wij kiezen voor verbetering dan wel vervanging van de geleverde zaken, zijn de kosten en het risico van transport naar de wederpartij geheel voor haar rekening.
   3. Voorzover wij de overeenkomst geheel beëindigen, zullen de eventueel reeds afgeleverde zaken door ons op kosten van de wederpartij aan deze worden geretourneerd, en is de wederpartij gehouden ons de daarvoor gedane betalingen te restitueren. De risico’s verbonden aan het transport zijn voor rekening van de wederpartij. Mochten wij verkiezen de reeds afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk te behouden, dan zullen wij daarvoor een redelijk deel van de overeengekomen prijs betalen.
   4. Voorzover wij nakoming van de overeenkomst verkiezen, is de wederpartij verplicht, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen, de zaken alsnog af te leveren, danwel, naar onze keuze, de afgekeurde zaken voor haar rekening en risico te vervangen of daaraan de benodigde verbeteringen aan te brengen, dan wel de diensten alsnog te verlenen.
   5. Ingeval door de wederpartij niet binnen een door ons te bepalen redelijke termijn naar behoren wordt gepresteerd, danwel met het oog op de veiligheid en continuïteit van onze producten niet voldoende gelegenheid bestaat de verbetering dan wel de vervanging door of namens de wederpartij te doen uitvoeren, zijn wij gerechtigd de verbetering, dan wel de vervanging, voor rekening van de wederpartij op andere wijze te effectueren.
   6. Indien de wederpartij ter voldoening van de nakoming van de overeenkomst alsnog zaken of diensten levert, zullen op deze zaken of diensten de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
   7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij redelijkerwijs moeten maken om de wederpartij tot nakoming van de overeenkomst te bewegen, dan wel de door ons geleden schade te doen vergoeden, komen voor rekening van de wederpartij.
   8. De wederpartij vrijwaart ons geheel tegen alle aanspraken van derden en tegen verliezen, schade, kosten en dergelijke (inclusief de kosten van incasso en rechtsbijstand) ten gevolge van of verband houdende met:
    1. Alle handelingen of nalatigheden van de wederpartij of van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
    2. Enige inbreuk op een door de wederpartij gegeven garantie met betrekking tot de geleverde zaken;
    3. Enige inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde, tenzij die inbreuk het gevolg is van door ons opgegeven specificaties en voorschriften;
    4. De wettelijke productenaansprakelijkheid.
  11. Zendingen
   1. Zendingen en afleveringen worden, behoudens andersluidende afspraken, uitsluitend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag in ontvangst genomen tussen 07.30 uur en 16.15 uur.
   2. Zendingen moeten op zaken of verpakkingen alsmede op de begeleidende documenten duidelijk het verzendmerk dragen.
  12. Beëindiging
   1. Wij hebben het recht een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de wederpartij zolang de aflevering van de gekochte zaken nog niet heeft plaatsgevonden. In het geval van een gedeeltelijke annulering, zullen wij de koopsom van de niet geannuleerde bestellingen voldoen, onder aftrek van besparingen aan de zijde van de wederpartij. In het geval van gehele annulering zijn wij slechts gehouden de door de wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden, onder aftrek van besparingen aan de zijde van de wederpartij. Deze vergoeding zal nimmer meer bedragen dan het in de bestelling genoemde bedrag.
   2. Wij zijn gerechtigd om iedere overeenkomst of bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij, indien de wederpartij failliet is gegaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, de beschikking over een belangrijk deel van haar activa heeft verloren door beslaglegging of anderszins, of heeft aangekondigd haar bedrijf te zullen beëindigen of aan een derde te zullen overdragen.
  13. Overdracht
   1. De wederpartij dient de overeenkomst zelf uit te voeren. De wederpartij is niet bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan een derde over te dragen.
 3. ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN
  1. Aanbiedingen
   1. Een door ons gedane aanbieding is een aanbod om diensten van ons af te nemen, welk aanbod alsdan zal zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
    De aanbieding verliest zijn geldigheid tenzij deze onvoorwaardelijk is aanvaard door de wederpartij binnen 1 week na dagtekening, tenzij wij uitdrukkelijk een langeregeldigheidsduur aan de aanbieding hebben toegekend.
   2. Een wijziging in de aanbieding en/of de Algemene Voorwaarden, zal ons alleen binden indien en voor zover deze door ons schriftelijk is aanvaard.
   3. Tenzij anders overeengekomen, zijn niet in de aanbieding opgenomen:
    1. BTW;
    2. Verzekeringspremies;
    3. Aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;
    4. Keuringskosten van onze materialen, materieel en werk;
    5. Kosten voor het maken van berekeningen en tekeningen;
    6. Kosten voor het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen;
    7. Kosten van meerwerk, ontstaan door toedoen van de wederpartij en/of derden.
  2. Prijzen
   1. De in onze aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten.
   2. Indien na de datum van onze aanbieding een of meer van voormelde kosten een wijziging ondergaat, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de volgens de overeenkomst geldende risicoregeling en het overeengekomen loonbestanddeel.
  3. Overeenkomst
   1. Onze aanbieding of opdrachtbevestiging, wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.
   2. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en het bestek, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
  4. Verplichtingen wederpartij
   1. De wederpartij zorgt ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over alle noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen. De wederpartij betaalt de heffingen en tarieven die eventueel verschuldigd zijn voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van het werk.
   2. De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra zijn voor rekening van de wederpartij.
   3. De wederpartij dient ons volledig en tijdig schriftelijk te informeren omtrent de gegevens, waaronder de bepalingen van het bestek, die voor ons van belang kunnen zijn, de voorgeschreven constructies of werkwijzen en over wijziging van werk- en/of terreinomstandigheden.
   4. De wederpartij stelt kosteloos veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten aan ons ter beschikking ten einde te voldoen aan de toepasselijke wetten en/of verordeningen en/of enig bevel of reglement uitgevaardigd door een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk. De wederpartij dient alle noodzakelijke voorzieningen te treffen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
   5. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door haar voorgeschreven constructies en werkwijzen, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de wederpartij ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door hem gegeven orders en aanwijzingen.
   6. De wederpartij dient ons in te lichten over zaken die in de bouwvergadering aan de orde zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan ons opgedragen werk.
   7. De wederpartij verstrekt in dat geval ons een afschrift van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.
  5. Faciliteiten bouwterrein
   1. De wederpartij zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het bouwterrein voor het vervoer van materieel, materialen en personeel.
   2. De wederpartij zorgt er voor dat er voldoende ruimte is voor onze werkzaamheden en materieel, inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en eigendommen van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.
   3. De wederpartij garandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat voldoet aan de eisen van de toepasselijke arbeidsomstandighedenwetgeving. Hij zorgt voor de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is, alsmede voor een goede afsluiting van het bouwterrein. Onze schade als gevolg van diefstal en vandalisme komt voor rekening en risico van de wederpartij.
   4. De wederpartij zorgt voor geschikte algemene verlichting en voor directe verlichting van het bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van ons werk te vergemakkelijken.
   5. De wederpartij zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van ons conform de Arbeidsomstandighedenwet.
  6. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
   1. De wederpartij zorgt ervoor dat wij onze werkzaamheden kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip.
   2. Indien het niet mogelijk is om op het overeengekomen tijdstip onze werkzaamheden aan te vangen, dient de wederpartij ons hiervoor zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, vóór de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.
   3. Indien wij niet in staat zijn op de in de overeenkomst bepaalde dag onze werkzaamheden aan te vangen, zullen wij de wederpartij hiervoor zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, vóór de overeengekomen aanvangsdatum waarschuwen.
   4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan ons opgedragen werk wordt vertraagd vanwege voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van de uitvoering, dient de wederpartij de daaruit voor ons voortvloeiende schade te vergoeden.
   5. De wederpartij vergoedt aan ons de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die wij lijden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van werkzaamheden door derden, dan wel als gevolg van andere omstandigheden die voor rekening van de wederpartij komen.
   6. Indien wij door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst, worden verhinderd (volledige) uitvoering te geven aan de overeenkomst, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
  7. Verzekering
   1. De wederpartij zorgt voor een adequate verzekering van het werk tegen alle gebruikelijke risico’s.
   2. De polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico komt voor rekening en risico van de wederpartij.
   3. De verzekering omvat tenminste:
    1. Het werk, alsmede alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;
    2. Het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de wederpartij;
    3. Het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden.
   4. De wederpartij zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, de hoof daannemer en zijn onderaannemers.
   5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd op eerste verzoek inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden te verkrijgen.
   6. De wederpartij, in welke hoedanigheid dan ook, en/of zijn werknemers en hulppersonen zullen nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder onze verzekeringspolissen.
  8. Oplevering
   1. Vóór de dag waarop het werk naar onze mening voltooid zal zijn, nodigen wij de wederpartij uit om tot opneming van het werk over te gaan.
   2. De gereedmelding van het werk dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn of eindafrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. Indien wij binnen 2 weken na de opneming van het werk of binnen 2 weken na de schriftelijke gereedmelding, geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van het werk van de wederpartij hebben ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.
   3. De dag waarop het werk door de hoofdaannemer is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering van ons werk. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.
  9. Afrekening
   1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de wederpartij is toegezonden.
   2. In alle andere gevallen, dient de wederpartij binnen 30 dagen na indiening van de eindafrekening te betalen.
  10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
   1. Schade aan het werk wordt geacht voor rekening van de wederpartij te zijn, tenzij de schade aantoonbaar aan ons is toe te rekenen.
   2. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de wederpartij en aan andere werken en eigendommen van de wederpartij, voor zover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van ons, ons personeel of onze leverancier. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat wij verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, of een deel daarvan, waarin een fout is opgetreden.
   3. Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade. Voorts bedraagt onze maximale aansprakelijkheid een bedrag gelijk aan 10% van de aannemingssom, met een maximum van EUR 225.000.
   4. De wederpartij vrijwaart ons tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor wij ingevolge deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk zijn.
  11. Garantie
   1. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat wij voor het door ons uit te voeren werk een garantie zullen afgeven, zal de garantie zich in geen geval verder uitstrekken dan tot het herstellen van de gebreken, waarvan de wederpartij aantoont dat die duidelijk zijn te wijten aan een tekortkoming onzerzijds.
   2. Garantieaanspraken komen te vervallen, indien:
    1. Aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde zaken andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
    2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht;
    3. De geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt;
    4. De wederpartij niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens ons;
    5. De wederpartij niet binnen 5 werkdagen na de constatering van een gebrek, ons daarvan per aangetekende brief op de hoogte stelt.